Rechten

Privacy Statement

1. Inleiding
2. Wie is De Weypoort?
3. Met welk doel verwerkt De Weypoort gegevens?
4. Aan wie verstrekt De Weypoort gegevens?
5. Wat zijn cookies en hoe gebruikt De Weypoort deze?
6. Hoe beschermt De Weypoort uw gegevens?
7. Welke rechten hebt u?
8. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

1. Inleiding
De Weypoort respecteert en beschermt de privacy van bezoekers van haar webwinkel www.rotterdamsekaas.nl (hierna: "Site"). De Weypoort gebruikt alle persoonlijke en bedrijfsinformatie (hierna: Gegevens) die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden, zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. De rechtsverhouding tussen u en De Weypoort wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, vooral de Wet bescherming persoonsgegevens.

2. Wie is De Weypoort?
De Weypoort gevestigd te Barendrecht en aangegeven bij de Kamer van Koophandel, is de onderneming die de Site exploiteert. De Site is een online winkel die kaas en aanverwante artikelen verkoopt.

3. Voor welke doeleinden verwerkt De Weypoort gegevens?
Uw naam en e-mailadres kunnen verwerkt worden om een digitale nieuwsbrief aan u te kunnen verzenden. Uw e-mailadres en wachtwoord kunnen, indien u zich hiervoor hebt opgegeven, verwerkt worden zodat u kunt inloggen op uw persoonlijke account.

4. Aan wie verstrekt De Weypoort gegevens?
De Weypoort zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. De Weypoort behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) De Weypoort, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. De Weypoort zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de Site.

5. Wat zijn cookies en hoe gebruikt De Weypoort deze?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de Site. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het van hebt gekregen. Een cookie laat De Weypoort zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt De Weypoort uw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan De Weypoort haar Site en diensten afstemmen op uw wensen. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden en gebruikersnamen te onthouden. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van de Site wel negatief beïnvloed kunnen worden.

6. Hoe beschermt De Weypoort uw gegevens?
De Weypoort draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw Gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

7. Welke rechten hebt u?
U hebt het recht De Weypoort te vragen welke Gegevens zij van u verwerkt. De Weypoort zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen 30 dagen reageren. Vervolgens kunt u De Weypoort verzoeken deze Gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal De Weypoort in ieder geval binnen 30 dagen reageren.

8. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd? 
Indien De Weypoort mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen op de Site gecommuniceerd.

De Rotterdamsche Oude Kaasmes